ผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ราคาของมะนาวเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันผลกระทบจากภัยแล้งปรากฏอยู่แล้วในจังหวัดสงขลาซึ่งราคาของมะนาวเพิ่มสูงขึ้นถึง 120 บาทต่อกิโลกรัมในปีนี้เมื่อเทียบกับราคาปกติ 100 บาทต่อกิโลกรัมในเดือนเมษายนและเดือนเมษายน ในฤดูกาลอื่นราคาเฉลี่ยของผลไม้อยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม แม้แต่มะนาวที่สุกงอมมากซึ่งปกติจะได้ 100 บาทต่อ 3 กิโลกรัมตอนนี้ถูกขายที่ 90 บาทต่อกิโลกรัม

จากการสำรวจตลาดสดหาดใหญ่ ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องภัยแล้งทำให้ชาวบ้านตำบลสามง่ามในอำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตรร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการสร้างเขื่อนตรวจสอบกลางแม่น้ำชั่วคราวในแม่น้ำยมแห้งเร็วเพื่อชะลอการไหลและเก็บน้ำ เพื่อการบริโภคและการทำฟาร์ม เจ้าหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลกแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนนี้

Sidebar