health news

กรมวิทย์ฯ ตรวจพบอาหารเสริมปนปลอมยาลดน้ำหนัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักและบำรุงที่จำหน่ายมีการปนปลอมยาลดน้ำหนัก ยารักษาโรคซึมเศร้า ยาระบาย และยาไวอากร้า ซึ่งผู้บริโภคอาจได้รับอันตราย ถึงแก่ชีวิตจากยาที่มีการปนปลอมค่อนข้างสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักและบำรุงกำลังที่จำหน่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

คุณเป็น ‘โรคย้ำคิดย้ำทำ’ หรือไม่

โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคที่หลายคนสงสัยว่าตนเองจะเป็นหรือไม่ เมื่อมีพฤติกรรมซ้ำ ๆ จนเกินปกติ ซึ่งโดยเฉลี่ยคนไทยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำราวร้อยละ2-3 ของคนไทยทั้งหมด โดยสามารถเริ่มต้นสังเกตเห็นอาการตั้งแต่วัยเด็กถึงช่วงวัยรุ่น เราจะพบโรคย้ำคิดย้ำทำในวัยรุ่นได้เมื่ออายุ 20 ปี อ.พญ.ธนิตา หิรัญเทพ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า สาเหตุของโรคย้ำคิดย้ำทำ

Sidebar